เทคนิคลัดการแก้สมการ

เทคนิคลัดการแก้ระบบสมการ

ตัวอย่าง1  จงหาคำตอบของระบบสมการ   2x + 3y  + 6 = 0  ,  5x + 2y -7 = 0

วิธีทำ                                    2     3        6

                                       5      2     - 7  

                             x  =  3(-7) - 2(6)      =   -21-12  = -33   =  3
                                        2(2) -5(3)            4 - 15      -11

                แทนค่า x = 3 ใน  2x + 3y  + 6 = 0  จะได้     2(3) +3y +6 = 0
                                                                                        
                                                                                         6  + 3y + 6 = 0

                                                                                                  3y  = -12
                                                                             
                                                                                                     y = -4

ตัวอย่าง2  จงหาคำตอบของระบบสมการ   2x + 3y  + 6 = 0  ,  2x + 3y -7 = 0

วิธีทำ                                    2     3        6

                                       2      3     - 7  

                             x  =  3(-7) - 3(6)      =   -21-18  = -39   =  หาคำตอบไม่ได้  ( ขนานกัน)
                                        2(3) -2(3)            6 - 6          0


ตัวอย่าง3  จงหาคำตอบของระบบสมการ   2x + 3y  + 6 = 0  ,  4x + 6y +12 = 0

วิธีทำ                                    2     3        6
                                       4      6       12  

                             x  =  3(12) - 6(6)      =   36-36  =    =  มีหลายคำตอบ  ( เส้นตรงเดียวกัน)
                                        2(6) -4(3)            12 - 12     0